Categorieën
 
Merken
 
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 

Verkoopsvoorwaarden

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

1 Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een order, hetzij telefonisch, per fax, per email, via een vertegenwoordiger of via de webcatalogus.
Ter bevestiging sturen wij de klant een email met daarin alle order/adres gegevens zoals deze bij ons gekend zijn.
Fouten met betrekking tot de adresgegevens dienen door de klant aan ons te worden meegedeeld.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle hieruit voortvloeiende verbintenissen tussen de afnemer en Emsar (Schoenen Vervaecke)
Wij behouden het recht te allen tijde de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de internetsite te wijzigen.  Emsar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden op de pagina's.
Afspraken of overeenkomsten met een van onze vertegenwoordigers is slechts geldig na van ons een schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen
Al onze offerten zijn zonder verbintenis en onder voorbehoud van onze bevestiging voor definitief akkoord.
De uitvoering van de kontrakten hangt af van de bekomen bevredigende commerciële inlichtingen die alle waarborg bieden aan de verkoper.
Wij verwerpen uitdrukkelijk de algemene verkoopsvoorwaarden die zich op de brieven, of om het even welke documenten van onze klanten afkomstig, bevinden. Alleen onze voorwaarden zijn geldig. Ieder koper, bij het overmaken ener bestelling, erkend kennis genomen te hebben onze  voorwaarden en deze te aanvaarden. Al onze verkopen worden aanzien als zijnde verhandeld en voltrokken in onze burelen.

2 Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn in Euro, exclusief BTW.  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.  Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op orders welke reeds in de productie zijn opgenomen. In alle andere gevallen wordt de klant op de hoogte gesteld van de prijswijzigingen en heeft daarbij het recht zijn order aan te passen.

3 Kwaliteitsgarantie


Al onze schoenen worden vervaardigd met natuurlijke kwaliteitsmaterialen waaronder kurk, leder en rubber, de afnemer geeft bij het plaatsen van een order aan kennis te hebben van de kwaliteit van onze producten.
Gezien een van de eigenschappen van leder is dat geen twee huiden het zelfde zijn, kunnen er kleine verschillen zijn qua structuur en kleur tussen verschillend paren. Dit op zich kan geen reden zijn om een order te weigeren.

4 Gebreken en klachten


De koper dient de gekochte goederen bij aflevering, of daarna zo spoedig mogelijk, te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
Indien zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dan dient de koper binnen de 8 dagen na aflevering de verkoper daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen.
Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 10 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de verkoper.
Alle correspondentie gebeurt per email, het is uw verantwoordelijkheid een juist email-adres op te geven.
Pas na een schriftelijk akkoord kunt u de goederen naar ons retourneren.
Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retouren worden geweigerd.
Wij verbinden er ons toe, om klachten zo te behandelen dat beide partijen er zich in kunnen vinden.
Wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan vervalt elk recht op retourneren van een artikel.
Alle gemaakte kosten brengen wij de klant dan in rekening.
In geval van geschil is alleen de handelsrechtbank van Brugge bevoegd.

5 Betalingen


Alle goederen waar deze factuur betrekking op heeft blijven ons eigendom tot volledige betaling van het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten.
In geval van niet-betaling ener factuur op haar vervaldag, behouden wij het recht voor, de betaling te eisen van elk verder verschuldigd bedrag.
Voor de niet betaalde fakturen wordt van rechtswege 12% s’jaars berekend, zonder vooraf gestelde eis.
Het gebruik maken van een wissel verandert niets aan het feit dat de betaling te Blankenberge geëist wordt.
Indien de betaling ener factuur na een periode van 100 dagen na vervaldatum nog steeds niet is voldaan, kan voor deze factuur een kredietrekening en afbetalingsplan worden opgemaakt, jkp 12%, ook word een éénmalige administratieve kost aangerekend ten bedrage van 35 euro.
Indien de niet-betaling ener faktuur aanleiding geeft tot rechterlijke vervolging, zal het verschuldigd bedrag verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% ten titel van schadevergoeding, met een minimum van 50 Euro.

6 Leveringen en leveringstermijnen

Al onze leveringen zijn portvrij vanaf 48 paar.  Voor hoeveelheden < 48 paar gelden de tarieven van de transporteur.
Wat betreft bijbestellingen of naleveringen zijn deze portvrij vanaf 6 paar, voor kleinere hoeveelheden gelden de tarieven van de transporteur.
Gezien alle goederen volgens bestelling worden gemaakt, kunnen wij geen exacte leveringstermijn opgeven.
De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7 Overmacht

De gevallen van overmacht, staking, oorlog, brand of van alle aard, alle gevallen onafhankelijk van onze wil, geven ons het recht de uitvoering van de bestelling te schorsen, zonder dat wij verantwoordelijk kunnen gesteld worden; geen enkele schadevergoeding kan ons gevraagd worden voor deze feiten.
De vernietiging van een order in de loop der uitvoering zal niet aanvaard worden.
De orders zijn uitgevoerd in de kortst mogelijke tijd, maar zonder formele verbintenis van onzentwege, zelfs waneer de leveringsdatum zou bepaald geweest zijn per briefwisseling

8 Privacy

Emsar respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

-  voor het uitvoeren van bestellingen

-  ter verbetering van onze site en productenaanbod

-  om de afnemer op de hoogte te kunnen houden van onze speciale aanbiedingen en
    nieuwe collecties indien daarom word verzocht.

-  voor het uitvoeren van een prijsaanvraag

-  voor het beantwoorden van eventuele vragen

Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
De verwerking zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving.Wij kunnen geen controle uitoefenen over gegevens welke over het internet worden verstuurd, dit behoort niet tot onze dienstverlening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid daaromtrent.